바로가기 메뉴
메인메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단메뉴 바로가기

BUSINESS

As the strongest in ERP · Face Recognition Solution · SI · SM · IT Consulting,
We pursue number one in the IT industry.

Tích hợp hệ thống(SI)

SOFTONE possesses fashion/distribution/manufacturing ERP and facial recognition solutions.
As a core implementation strategy, creating and providing customer value,
we provide specialized system integration services for major industrial information systems.

Khái quát
Đổi mới kinh doanh và hướng đến lợi nhuận của khách hàng

Nắm bắt những bất mãn và nhu cầu của
khách hàng thông qua phân tích chặt chẽ

Phát triển và cung cấp Solution đáp
ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng

Hình thành dịch vụ hỗ trợ hoàn hỏa thông
qua quản lý hậu mãi và giáo dụ triệt để

Phần dự án năng suất cốt lõi
Fashion

Leading Trend of Fashion Culture

Distribution/Logistics

Building Department Store,
Discount Store and Logistics System
(Including PDA)

Shoping Mall

B2B, B2C etc.

Phần công nghiệp đào tạo và tiến hành SI

Cho dù đơn hàng nhỏ nhưng chúng tôi luôn hướng đến giá trị của khách hàng bằng cách xây dựng hệ thống tối ưu bằng việc cử những chuyên
gia tốt nhất trên tất cả các lĩnh vực như cơ quan nhà nước(chính phủ), sản xuất, tín dụng, giáo dục, thông tin, xây dựng, thương mại, dịch vụ v.v

Giai đoạn hình thành SI
 1. Xây dựng kế hoạch dự án

  Xây dựng kế hoạch cho việc hỗ trợ thông tin có thể hỗ trợ được mục tiêu của dự án một cách toàn bộ bằng giai đoạn quyết định những thông
  tin cần thiết cho dự án, sau đó hình thành mô hình chiến lược cho dự án theo quan điểm, theo đơn vị một cách toàn diện của doanh nghiệp.

 2. Phân tích công việc

  Là giai đoạn phân tích chi tiết về những phần quan trọng của BIZ. Tức là giai đoạn định nghĩa quy trình bao gồm loại dữ liệu, chức năng công việc,
  sau đó chọn dữ liệu cần thiết cho quy trình, rồi quyết định thứ tự thực hiện, phân tích ảnh hưởng của quy trình đến dữ liệu rồi quyết định thứ tự phát
  triển hệ thống công việc.

 3. Thiết kế công việc

  Là giai đoạn định nghĩa quy trình cơ bản cho hoạt động nghiệp vụ rồi định nghĩa procedure về việc những hoạt động nghiệp vụ đó được tiến hành
  như thế nào.

 4. Thiết kế kỹ thuật

  Là giai đoạn thực hiện kết quả của giai đoạn thiết kế công việc cho phù hợp với môi trường hệ thống. Tức là thay đổi model dữ liệu logic được xác
  nhận trên các Prototype thành model dữ liệu vật lý rồi soạn DDL.

 5. Phát triển

  Là giai đoạn tạo Code thực hiện của hệ thống. Tức là DBMS, câu lệnh, UI được tạo trong giai đoạn này.

 6. Test

  Là giai đoạn kiểm chứng xem những chương trình đã phát triển có đồng nhất với những yếu tố đã định nghĩa, và kiểm tra xem nó có chạy tốt trong
  môi trường hệ thống thực tế hay không.

 7. Hỗ trợ vận hành

  Là giai đoạn vận hành/chạy hệ thống thông tin về cài đặt, thực hiện, kiểm chứng và bảo trì theo giai đoạn hoạt động sau khi áp dụng hệ thống
  xử lý thông tin đã được phát triển vào môi trường thực tế.

 8. Ổn định hóa

  Là giai đoạn hoành chỉnh những yêu cầu thêm hoặc những công việc phát sinh mới trong khi tiến hành dự án.