본문 바로가기

Hướng đến là doanh nghiệp số 1 trong ngành phần mềm, đứng đầu về ERP Solution/SI/SM/Tư vấn IT

Softone có ERP chuyên về thời trang, phân phối và sản xuất, coi việc kinh doanh ưu tiên chất lượng, sáng tạo và cung cấp giá trị khách hàng là chiến lược trọng tâm và đang cung cấp những dịch vụ chuyên môn liên quan đến tư vấn, phát triển hệ thống, tích hợp hệ thống và những dịch vụ liên quan về hệ thống thông tin ngành công nghiệp chủ chốt.

Hệ thống tích hợp vật liệu

WMS là giải pháp hỗ trợ cho việc quản lý mạng cung cấp(SCM), là hệ thống tích hợp vật liệu thông qua việc “kế hoạch/sản xuất, quản lý nhà thầu phụ, bán hàng(POS) và liên kết CRM” của ERP, mua hang, sản xuất, lưu thông, phân phối từ nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng.

Về mặt nghiệp vụ⁄vận hành

 • Nâng cao tính chính xác của Data nhập/xuất kho
 • Quản lý kho bằng thời gian thực
 • Tiến hành nhanh chóng công việc nhập/xuất kho
 • Hỗ trợ quản lý kho theo từng Location
 • Thực hiện công việc vật liệu một cách có năng suất dự trên hệ thống thông tin
 • Nâng cao hiệu suất công việc bằng hỗ trợ phân tích dữ liệu hiện trường

Về mặt chiến lược

 • Nâng cao chất lượng và tính nhanh chóng của việc xử lý nghiệp vụ
 • Nâng cao năng lực xử lý công việc, năng lực quản lý theo từng bộ phận
 • Hình thành cơ sở hạ tầng cơ bản cho việc thực hiện CSM sau này

Về mặt cạnh tranh đối ngoại

 • Xác lập thể chế đối ứng nhanh chóng với sự thay đổi của môi trường
 • Đảm bảo tính cạnh tranh vật liệu sử dụng kỹ thuật thông tin
 • Đảm bảo ưu thế cạnh tranh thông qua tính cạnh tranh vật liệu có khả năng lâu dài

Về mặt chi phí đầu tư

 • Hiệu quả trong việc cắt giảm giá thành bằng năng suất hóa công việc
 • Giảm chi phí kho và chi phí vận hành vật liệu
 • Tăng tính sản xuất thông qua việc nâng cao hiệu suất công việc